Xem chính bản thân bạn ở dạng 3D
& khám phá diện mạo mới của bạn cùng Bác sĩ Gianfranco Petrolo

Tạo hình ảnh 3D dễ dàng, nhanh chóng và bảo mật

Dẫn đầu thế giới về hình ảnh 3D cho phẫu thuật tạo hình,
thẩm mỹ và tái tạo.